Bierzmowanie

Zasady dotyczące przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach na terenie Archidiecezji Częstochowskiej należy prowadzić zgodnie z aktu­alnymi Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania do bierzmowania z 14 marca 2017 r. oraz z Instrukcją duszpastersko – katechetyczną w spra­wie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej. Od 1 września 2019 r. niniejszy dokument obowiązuje w znowelizowanej formie. Obowiązujący tekst dokumentu jest opublikowany w ,,Biuletynie Katechetycznym” tom 5 2019/2020, s. 76-82.

Materiały diecezjalne

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej należy prowadzić w oparciu o materiały diecezjalne wprowadzone od 1 września 2015 r. (Mocni Duchem. Dzienniczek kandydata do bierzmowania, Mocni Duchem. Dziennik spotkań formacyjnych, Mocni Duchem. Materiały katechizmowe i liturgiczne.) Program przygotowania do bierzmowania zawarty jest w publikacji p.t. Mocni Duchem. Scenariusze katechez przed bierzmowaniem. Zawiera ona szczegółowe scenariusze katechez wraz z licznymi pomocami dydaktycznymi. Materiały są dostosowane do aktualnych wytycznych dotyczących przygotowania do bierzmowania. Wprowadzenie niniejszych materiałów do katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania ma charakter obligatoryjny dla wszystkich parafii w archidiecezji częstochowskiej. Celebracje liturgiczne przewidziane w programie formacyjnym należy prowadzić w oparciu o publikację Mocni Duchem. Celebracje przed bierzmowaniem, natomiast katechezy dla rodziców kandydatów do bierzmowania w oparciu o publikację Mocni Duchem. Konferencje dla rodziców kandydatów do bierzmowania

Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzest­ni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzą­cym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).