I Komunia Święta

Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi
i Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej (nowelizacja)
(Zobacz  treść instrukcji)

Zasady przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej
w Archidiecezji Częstochowskiej

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej należy prowadzić zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w Archidiecezji Częstochowskiej (nowelizacja), która obowiązuje od 1 września 2021 r. oraz w oparciu o materiały formacyjne Boży Baranek. Pierwsza Komunia Święta. Materiały dla katechetów i duszpasterzy.

Tekst instrukcji jest opublikowany w ,,Biuletynie Katechetycznym”
t. 7 2021/2022, s. 57-64.

Dekret w sprawie wprowadzenia diecezjalnej książeczki
do Pierwszej Komunii Świętej 
w Archidiecezji Częstochowskiej

„Działając na mocy norm kan. 775 § 1 i 779 Kodeksu Pra­wa Kanonicznego, w trosce o właściwe przygotowanie dzie­ci i dla ujednolicenia formacji postanawiam, że książeczka Boży Baranek. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej wy­dana przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae ma należeć do obowiązujących środków dydaktycznych. Ma ona być zarówno pomocą katechetycz­ną w przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, jak i pamiątką przystąpienia do tych sakramentów w całej Archidiecezji Częstochowskiej.

Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.”

Ks. Abp dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski

 Książeczka diecezjalna do Pierwszej Komunii Świętej

Książeczka diecezjalna Boży Baranek. Pamiątka Pierw­szej Komunii Świętej otwiera serię materiałów komunijnych, jakie zostaną wydane przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae. Książeczka została do­stosowana do znowelizowanej Podstawy programowej ka­techezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programu nauki religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach i jest kompatybilna z podręcznikami do nauki religii. Jej język te­ologiczny został dostosowany do etapu edukacyjnego dzie­ci klas trzecich. Treści liturgiczne i katechetyczne zostały opracowane w sposób prosty, przystępny i adekwatny do poziomu rozwojowego dzieci w tym wieku – opracowana z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzona narracja (komentarze) pomagają lepiej przyswoić dzieciom liturgię Mszy św. czy opanować przebieg sakramentu pokuty i po­jednania. Niezwykle ważne jest to, że w książeczce pojawiły się zaktualizowane prawdy katechizmowe (przykazania koś­cielne), treści liturgiczne (koronka do Bożego Miłosierdzia, litania do św. Jana Pawła II, rachunek sumienia, rozważa­nia Drogi Krzyżowej i tajemnic różańcowych, nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, pieśni i piosenki religijne itp.). Jej układ jest czytelny, przejrzysty i umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnych dzieciom treści. Pozwoli ona ujed­nolicić zasób wiedzy religijnej (katechizmowej), jaki powi­nien być opanowany pod koniec klasy trzeciej i uporządko­wać przebieg spowiedzi, wprowadzając te same formuły dla całej archidiecezji.

Nowe wydanie książeczki komunijnej Boży Baranek

 28 sierpnia 2020 r. biskupi polscy zatwierdzili na Jasnej Górze, podczas posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski, dokument zawierający ujednolicone teksty modlitw. W ten sposób stały się one obowiązujące w całym kraju dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i modlitewników. Stosując się do tych wytycznych musieliśmy zaktualizować naszą książeczkę komunijną, tak aby uwzględniała ujednolicone przez episkopat modlitwy.

Co uległo zmianie/ujednoliceniu?

– w niektórych modlitwach zmienił się jedynie zapis techniczny (ujednolicono interpunkcję czy też zapis dużą i małą literą), uczyniono to chociażby w przypadku takich modlitw jak:

 • Ojcze nasz
 • Zdrowaś Maryjo
 • Królowo nieba, wesel się, alleluja
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego
 • Wieczny odpoczynek

– w niektórych modlitwach zmienił się (ujednolicono) szyk wyrazów, dla przykładu:

 • Anioł Pański: było: A Słowo stało się Ciałem, a teraz jest: A Słowo ciałem się stało

– w niektórych zamieniono (ujednolicono) pojedyncze słowa, dla przykładu:

 • O Krwi i Wodo: było: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca, teraz jest: wypłynęła
 • O mój Jezu: było: i pomóż szczególnie tym, teraz: dopomóż szczególnie tym
 • Pozdrowienie Anielskie: nie – Zdrowaś Mario, łaskiś pełna ale – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna

– w niektórych zmienił się (został ujednolicony) tekst, dla przykładu:

 • Aniele Boży (nie: Strzeż mnie od wszelkiego złego, ale: Strzeż duszy, ciała mego)
 • Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny (pojawiły się nowe wezwania)

– we wszystkich litaniach zmieniono formułę wstępną:

 • było: Chryste, elejson: jest Christe, eleison

Pierwsza Komunia Święta w klasie trzeciej

Referat Katechetyczny przypomina, że aktualnie obowią­zujący program nauki religii zakłada przystąpienie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III niezależnie od wieku, w jakim rozpoczęły naukę w szkole podsta­wowej. Od tej reguły nie ma wyjątku i jest ona obligatoryjna dla wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej. Niedo­puszczalna jest praktyka organizowania Pierwszej Komunii Świętej w klasie II.