I Komunia Święta

Zasady przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej
w Archidiecezji Częstochowskiej

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej należy prowadzić zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w Archidiecezji Częstochowskiej, która obowiązuje od 1 września 2019 r. oraz w oparciu o materiały formacyjne Boży Baranek. Pierwsza Komunia Święta. Materiały dla katechetów i duszpasterzy.

Tekst instrukcji jest opublikowany w ,,Biuletynie Katechetycznym”
t. 5 2019/2020, s. 67-74.

Dekret w sprawie wprowadzenia diecezjalnej książeczki
do Pierwszej Komunii Świętej 
w Archidiecezji Częstochowskiej

„Działając na mocy norm kan. 775 § 1 i 779 Kodeksu Pra­wa Kanonicznego, w trosce o właściwe przygotowanie dzie­ci i dla ujednolicenia formacji postanawiam, że książeczka Boży Baranek. Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej wy­dana przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae ma należeć do obowiązujących środków dydaktycznych. Ma ona być zarówno pomocą katechetycz­ną w przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, jak i pamiątką przystąpienia do tych sakramentów w całej Archidiecezji Częstochowskiej.

Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.”

Ks. Abp dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski

 Książeczka diecezjalna do Pierwszej Komunii Świętej

Książeczka diecezjalna Boży Baranek. Pamiątka Pierw­szej Komunii Świętej otwiera serię materiałów komunijnych, jakie zostaną wydane przez Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae. Książeczka została do­stosowana do znowelizowanej Podstawy programowej ka­techezy Kościoła katolickiego w Polsce i Programu nauki religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach i jest kompatybilna z podręcznikami do nauki religii. Jej język te­ologiczny został dostosowany do etapu edukacyjnego dzie­ci klas trzecich. Treści liturgiczne i katechetyczne zostały opracowane w sposób prosty, przystępny i adekwatny do poziomu rozwojowego dzieci w tym wieku – opracowana z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzona narracja (komentarze) pomagają lepiej przyswoić dzieciom liturgię Mszy św. czy opanować przebieg sakramentu pokuty i po­jednania. Niezwykle ważne jest to, że w książeczce pojawiły się zaktualizowane prawdy katechizmowe (przykazania koś­cielne), treści liturgiczne (koronka do Bożego Miłosierdzia, litania do św. Jana Pawła II, rachunek sumienia, rozważa­nia Drogi Krzyżowej i tajemnic różańcowych, nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, pieśni i piosenki religijne itp.). Jej układ jest czytelny, przejrzysty i umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnych dzieciom treści. Pozwoli ona ujed­nolicić zasób wiedzy religijnej (katechizmowej), jaki powi­nien być opanowany pod koniec klasy trzeciej i uporządko­wać przebieg spowiedzi, wprowadzając te same formuły dla całej archidiecezji.

Pierwsza Komunia Święta w klasie trzeciej

Referat Katechetyczny przypomina, że aktualnie obowią­zujący program nauki religii zakłada przystąpienie dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w klasie III niezależnie od wieku, w jakim rozpoczęły naukę w szkole podsta­wowej. Od tej reguły nie ma wyjątku i jest ona obligatoryjna dla wszystkich parafii archidiecezji częstochowskiej. Niedo­puszczalna jest praktyka organizowania Pierwszej Komunii Świętej w klasie II.