Rekrutacja na studia teologiczno-katechetyczne

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie został erygowany dnia 4 października 2022 roku dekretem watykańskiej Dykasterii Edukacji i Kultury, tym samym został on afiliowany do Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej w Warszawie. Szczególnym zadaniem Instytutu afiliowanego jest troska o naukową formację teologiczną tych, którzy są na drodze do kapłaństwa oraz tych, którzy przygotowują się do pełnienia specjalnych obowiązków kościelnych.

–>REKRUTACJA 2023 r.

Oprócz formacji intelektualnej kandydatów do kapłaństwa Instytut stawia sobie za cel kształcenie wszystkich pragnących włączyć się czynnie w szerzenie Ewangelii zgodnie z doktryną katolicką oraz w podejmowanie różnych posług we wspólnocie Kościoła.
Oprócz pracy badawczo-dydaktycznej Instytut podejmuje aktywność organizacyjną i wydawniczą, aby poprzez konferencje, sympozja i wydarzenia o charakterze naukowym możliwe było „tworzenie sieci pomiędzy różnymi instytucjami, które w każdej części świata uprawiają i krzewią studia kościelne zdecydowanie realizując niezbędne współdziałanie”.

Więcej na: https://iwstczestochowa.pl/

źródło: https://iwstczestochowa.pl