„W kłobuckim kościele jest skarbów wiele…”II REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY

Organizator konkursu:
Parafia Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku –
Sanktuarium Matki Bożej Kłobuckiej Niepokalanej Ucieczki Grzeszników
Temat edycji 2024: „Ksiądz Jan Długosz – polski kronikarz i…  proboszcz w Kłobucku”

Patronat honorowy:
Abp Wacław Depo – Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Anna Wypych-Gawrońska – Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie
Zdzisława Kall – Starosta Powiatu Kłobuckiego
Jerzy Zakrzewski – Burmistrz Gminy Kłobuck
Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki Niedziela
Radio Fiat
czestochowskie24.pl

„ W K Ł O B U C K I M K O Ś C I E L E J E S T S K A R B Ó W W I E L E … ” – I I  R e g i o n a l n y  K o n k u r s  P l a s t y c z n y

REGULAMIN (pobierz >tutaj<)
I. Cele konkursu:
• utrwalanie i upowszechnianie wiedzy historycznej oraz dziedzictwa kultury religijnej w Kłobucku i regionie
• szerzenie wiedzy o wielkim polskim kronikarzu ks. Janie Długoszu i zwrócenie uwagi na jego powiązania z Kłobuckiem
• popularyzacja pamiątek związanych z ks. Janem Długoszem, które zachowały się w kościele św. Marcina w Kłobucku
• zwrócenie uwagi na piękno i bogactwo lokalnych dzieł i zabytków sakralnych
• rozwijanie uczuć, świadomości i więzi religijnych oraz pielęgnowanie tradycji
• umożliwienie dzieciom i młodzieży pogłębiania wiary oraz zaangażowania w życie Kościoła poprzez twórczość artystyczną
• rozwijanie i promocja talentu plastycznego dzieci i młodzieży.

II. Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r. ż. z terenu Kłobucka, całego powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i innych rejonów województwa śląskiego oraz regionów stanowiących terytorium Archidiecezji Częstochowskiej.
Kategorie wiekowe:
1) uczniowie klas I – IV
2) uczniowie klas V – VIII
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych
4) osoby z niepełnosprawnościami powyżej 18 r.ż.

III. Warunki uczestnictwa:
• samodzielne wykonanie jednej, płaskiej pracy plastycznej o charakterze symbolicznym, ukazującej związek ks. Jana Długosza ze sprawowaniem probostwa w Kłobucku (w latach 1434
– 1449). W pracy mogą być wykorzystane wszelkie odniesienia do architektury kościoła św. Marcina Biskupa w Kłobucku (wygląd współczesny lub dawny), a także do pamiątek związanych z dziejopisem (lub ich elementów), które pozostały w kłobuckim kościele (Załącznik nr 1 do regulaminu). Inspirację do pracy mogą też stanowić dzieła upamiętniające postać ks. J. Długosza w Kłobucku (Załącznik nr 2 do regulaminu)
• format pracy: A4, A3 (wskazana sztywna kartka, np. blok techniczny, brystol)
• technika wykonania dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wycinanka, techniki mieszane, kolaż, z wykorzystaniem tkaniny i haftu – wykluczone materiały sypkie i nadmiernie wypukłe
• zachowanie zasad dbałości o estetykę pracy i wykonanie jej zgodnie z regulaminem
• opatrzenie pracy na odwrocie wypełnionym Załącznikiem nr 3 do regulaminu (w nim: Karta informacyjna uczestnika, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
• w przypadku zgłoszeń zbiorowych (szkoła/placówka/instytucja) dodatkowo – wypełniony
Załącznik nr 4 do regulaminu.„ W K Ł O B U C K I M K O Ś C I E L E J  E S T S K A R B Ó W W I E L E … ” – I I R e g i o n a l n y K o n k u r s P l a s t y c z n y

IV. Terminy i zasady zgłoszenia do konkursu:
• Ogłoszenie konkursu następuje z dniem 4 marca 2024 r.
• Prace mogą być zgłaszane do konkursu:
– grupowo (np. poprzez szkołę, dom kultury – wówczas do prac należy dołączyć dodatkowo „Zbiorową kartę zgłoszenia” – zgodną z Załącznikiem nr 4 do regulaminu)
– przez rodziców/opiekunów
– indywidualnie przez uczestników konkursu.
• Prace należy dostarczyć do Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2024 r. i złożyć w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy lub wysłać pocztą na adres: Katolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa, ul. 3 Maja 52, 42-100 Kłobuck, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

V. Ocena prac
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, zrolowane, złożone – nie wezmą udziału w konkursie.
• Brak wymaganych regulaminem: Oświadczenia, Zgody oraz informacji zawartych w Załącznikach nr 3 i 4 (jeśli dotyczy) dyskwalifikuje pracę.
• Jury konkursowe powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac do pokonkursowej ekspozycji oraz wyłoni Laureatów w poszczególnych kategoriach. Decyzja Jury jest ostateczna.

VI. Ogłoszenie wyników i ekspozycja prac
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i facebooku Parafii pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku do 29 kwietnia 2024r.
• Laureaci konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
• Uroczysta Gala wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1 w dniu 17 maja 2024r. o godz. 11.00.
• Szkoła/placówka/instytucja/rodzice lub opiekunowie zgłaszający uczestników do konkursu zobowiązani są do zapewnienia im możliwości uczestnictwa i właściwej opieki podczas Gali.
• Prace plastyczne zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane podczas Uroczystej Gali w Miejskim Ośrodku Kultury im. Wł. Sebyły oraz, częściowo, w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku.

VII. Informacje końcowe
• Organizator nie zwraca kosztów podróży.
• Odbiór prac niezakwalifikowanych do konkursu oraz prac powystawowych może nastąpić w terminie: 8 -15 czerwca 2024 r. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do przejęcia na własność prac nagrodzonych oraz publikowania i przetwarzania dowolnych prac konkursowych w celach promocyjnych konkursu.
PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU
PRZEZ UCZESTNIKA I JEGO RODZICA/OPIEKUNA ORAZ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ/INSTYTUCJĘ, KTÓRĄ REPREZENTUJĄ.