Etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 23 listopada 2017 r. odbędzie się etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych. Szczegółowe informacje zostały przekazane katechetom w mailu wysłanym na adres zamieszczony w protokole etapu szkolnego.

Konkurs we wszystkich rejonach rozpoczyna się o godz. 10.00 i przebiega według następującego programu:

10.00 – rejestracja uczestników

10.30 – test pisemny

12.30 – ogłoszenie wyników

Konkurs biblijny dla szkół podstawowych

W poniedziałek 16 października 2017 r. minął termin zgłoszenia szkół podstawowych do konkursu biblijnego.  Zgłoszonych zostało 149 szkół. Szczegółowe informacje oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia etapu szkolnego katecheci otrzymają w poniedziałek 23 października pocztą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Etap szkolny odbędzie się w piątek 27 października 2017 r.

Ankiety katechetyczne

Przypominamy, że w sobotę 30  września mija termin dostarczenia ankiet katechetycznych. Formularze ankiet pobieramy ze strony internetowej Referatu Katechetycznego z zakładki: druki do pobrania. Ankiety wypełniamy tylko w wersji elektronicznej i przesyłamy pocztą e – mail na adres: referat@katechezaczest.pl.

Konkurs biblijny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Drodzy katecheci!

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące tegorocznych konkursów biblijnych dla szkół gimnazjalnych i podstawowych są już dostępne w zakładce: konkursy/konkursy biblijne. Wchodząc w zakładkę można pobrać regulaminy konkursów oraz wysłać formularze zgłoszeniowe. Termin zgłoszenia  szkół podstawowych mija 16 października 2017 r., a szkół gimnazjalnych 1 grudnia 2017 r. Prosimy o przestrzeganie terminów zgłoszeń.

Uwaga!

Zgłaszając do konkursu gimnazjum, które od bieżącego roku zostało włączone do szkoły podstawowej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla gimnazjum, a w nazwie szkoły wpisać aktualną nazwę placówki. Katecheta, który zamierza zgłosić do konkursu zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum, przesyła osobno formularze zgłoszeniowe właściwe dla danego typu szkoły, nawet jeśli szkoły te funkcjonują w obrębie jednej placówki. W konkursie dla szkół podstawowych biorą udział uczniowie klas V – VII.

Konferencja katechetyczna

W sobotę 2 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbyła się konferencja katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym. O godz. 10.00 odbyło się spotkanie dla księży, a o godzinie 14.00 dla katechetów świeckich oraz braci i sióstr zakonnych. Popołudniowe spotkanie rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Przybylskiego. Następnie miało miejsce pożegnanie katechetów, którzy w bieżącym roku kończą posługę katechetyczną i przechodzą na emeryturę. Katecheci wysłuchali wykładu ks. dra Andrzeja Kuliberdy nt. ,,Rola Ducha Świętego w posłudze katechety”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania do bierzmowania w archidiecezji częstochowskiej oraz z komunikatami dotyczącymi nauczania religii w roku szkolnym 2017/2018.

 

Konferencja katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym

Serdecznie zapraszamy na konferencję katechetyczną przed nowym rokiem szkolnym, która odbędzie się w sobotę 2 września 2017 r.
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Spotkanie dla księży odbędzie się o godz. 10.00.

Katechetów świeckich oraz braci i siostry zakonne
zapraszamy na godz. 14.00. 

 

Konkursy biblijne w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych diecezji bielsko–żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej i katowickiej. Podjęte zostały decyzje dotyczące organizowania konkursów biblijnych w roku szkolnym 2017/2018 i latach następnych.

W związku z reformą oświaty ustalono, że w roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni zostanie zorganizowany konkurs biblijny dla gimnazjum w formule ogólnowojewódzkiej.
W roku szkolnym 2018/2019 konkurs na poziomie gimnazjalnym będzie kończył się etapem diecezjalnym.

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs biblijny dla szkół podstawowych będzie organizowany dla klas V–VII. Zakończony zostanie etapem diecezjalnym. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V–VIII.

W roku szkolnym 2017/2018 konkursy biblijne zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich.

 

w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 14 lutego 2017 roku

 • 1
 1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.

 

 1. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.

 

 1. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
 • 2
 1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

 

 1. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.
 • 3
 1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.

 

 1. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.

 

 1. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
 • 4

Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Pielgrzymka maturzystów

W sobotę 11 marca odbyła się pielgrzymka maturzystów, w której brało udział ok. 1200 uczniów klas maturalnych z całej archidiecezji częstochowskiej. Maturzyści uczestniczyli w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo, która zakończyła się aktem zawierzenia maturzystów Matce Bożej. Następnie młodzież uczestniczyła w spotkaniu ewangelizacyjnym. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz katechetom, którzy zatroszczyli się o udział maturzystów w pielgrzymce.